Personas datu apstrādes politikas principi

Spēkā no 2018. gada 25. Maija

Vispārīgie noteikumi

1. SIA VRK Travel (turpmāk – VRK Travel), tā filiāles un pārstāvniecības, VRK Travel grupas uzņēmumi saskaņā ar personas (klienta) dzīvesvietas valsti, un citas VRK Travel piesaistītas juridiskas personas pakalpojumu sniegšanai, kuras ir pilnvarotas rīkoties VRK Travel vārdā, ir Jūsu personas datu pārzinis. VRK Travel kontaktinformācija ir publicēta www.vrktravel.com. VRK Travel pilnvarotā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: dpo@vrktravel.lv.

2. VRK Travel apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr. 2016/679, Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām un Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumiem ar grozījumiem Nr.40 “Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības”, Ministru kabineta 2015.gada 12. maija noteikumiem Nr.216 “Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu” un citiem tiesību aktiem. Visiem darbiniekiem, starpniekiem un VRK Travel starpnieku darbiniekiem, kuru rīcībā ir personas datu noslēpumi, jāglabā tie drošībā pat pēc darba vai līgumattiecību izbeigšanas.

3. Personas datu apstrādes nolūkā VRK Travel var iesaistīt datu apstrādātājus un/vai pēc brīviem ieskatiem nolīgt citas personas veikt konkrētas funkcijas VRK Travel vārdā. Šādos gadījumos: VRK Travel veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka šos datus apstrādā personas datu apstrādātāji saskaņā ar VRK Travel Personas datu apstrādes aizsardzības Iekšējiem noteikumiem un norādījumiem un piemērojamo likumdošanu. VRK Travel ir nepieciešami arī personas datu apstrādātāji, lai īstenotu attiecīgos personas datu drošības pasākumus. Šādos gadījumos VRK Travel nodrošina, lai šīs personas ir pakļautas informācijas neizpaušanas pienākumam un nevar izmantot šo informāciju kādam citam mērķim, izņemot to, cik tas ir nepieciešams, lai pildītu tam piešķirtās funkcijas.

4. Šī Privātuma politika ir norādīta VRK Travel mājaslapā www.vrktravel.com. Šī Privātuma politika nosaka pamatnoteikumus attiecībā uz Jūsu personas datu un citas ar Jums saistītās informācijas apkopošanu, glabāšanu, apstrādi un paturēšanu, kā arī apstrādāto personas datu apjomu, datu apstrādes mērķiem, avotiem, saņēmējiem un citiem svarīgiem aspektiem, izmantojot VRK Travel pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus. Tāpēc ir ieteicams detalizēti izanalizēt šīs Privātuma politikas nosacījumus pirms VRK Travel pakalpojumu lietošanas sākuma.

5. VRK Travel ievēro personas tiesības uz privātumu un lieto visas saprātīgās pūles, lai nodrošinātu personas datu un citas šajā tīmekļa vietnē apstrādātās informācijas drošību un konfidencialitāti.

6. Jūs varat apmeklēt šo tīmekļa vietni, nesniedzot par sevi nekādu informāciju, tomēr, ja vēlaties veikt pasūtījumu VRK Travel sistēmā un/vai izmantot citus VRK Travel piedāvātos pakalpojumus, tad VRK Travel lūgs Jums sniegt sistēmā norādītos personas datus un veikt noteiktās identifikācijas procedūras.

7. Apmeklējot šo tīmekļa vietni un/vai izmantojot tajā esošo informāciju un/vai pakalpojumus, Jūs atzīstat un apstiprināt, ka esat izlasījis šo Privātuma politiku, saprotat to un piekrītat tai. VRK Travel patur tiesības pēc saviem brīviem ieskatiem grozīt šīs Privātuma politikas nosacījumus, tāpēc, apmeklējot šo tīmekļa vietni, Jums ir pienākums pārliecināties, ka esat iepazinies ar jaunāko šīs Privātuma politikas versiju, kas ir piemērojama Jums šīs tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā.

Fiziskās personas datu apstrādes mērķi. Datu sniedzēji, noteikumi un saņēmēji

8. Galvenais mērķis, kam VRK Travel apkopo Jūsu personas datus, ir sniegt VRK Travel pakalpojumus klientiem, kuri vēlas doties ceļojumos un saņemt pilnvērtīgu atpūtu. Kā ceļojumu pakalpojuma sniedzējam VRK Travel likums uzliek par pienākumu noteikt un pārbaudīt Jūsu identitāti pirms jebkādu ceļojuma pakalpojumu darījumu noslēgšanas ar Jums, kā arī pakalpojumu sniegšanas laikā pieprasīt sīkāku informāciju, izvērtēt un glabāt šo informāciju likumdošanā noteikto uzglabāšanas laiku. Ņemot to vērā, Jums ir jāsniedz pareiza un pilnīga informācija. Turklāt, VRK Travel norāda datus un iemeslu, kādam šie dati tiek apkopoti.

9. MĒRĶIS: Klienta identifikācija ceļojuma dokumentu sagatavošanai, vīzu noformēšanai ( nepieciešamības gadījumā), viesnīcu un pārlidojumu biļešu rezervācijai un iegādei, kā arī ekskursiju plānošanai paredzētā ceļojuma laikā, kā arī citu pakalpojuma sniedzēja juridisko pienākumu izpildei.

9.1. Šī iemesla dēļ personas dati tiek apstrādāti, ievērojot juridiskās prasības attiecībā uz:

9.1.1. klienta identitātes noteikšanu;

9.1.2. līgumu ar klientu noslēgšanu un izpildi vai klienta pieprasīto pasākumu veikšanai;

9.1.3. līdzekļu pārskaitīšanas un nepieciešamās informācijas nosūtīšanas izpildi kopā ar pārskaitījumu saskaņā ar likumdošanu;

9.1.4. pastāvīgu un periodisku personu datu uzraudzību;

9.1.5. klientu datu atjaunošanu, lai nodrošinātu to precizitāti;

9.1.6. pienācīga iesniegto datu pārvaldības nodrošināšanu.

9.2. Šim nolūkam var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati un dokumenta kopija, pilsonība, e-pasta adrese, tālruņa numurs, maksājuma konta numurs un citi dati, kas varētu būt nepieciešami atsevišķos vai speciālos gadījumos ( piemieram: vakcinācijas dati).

9.3. Šie personas dati tiek apkopoti un apstrādāti, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzējam piemēroto juridisko pienākumu.

9.4. Datu glabāšanas periods: 5 gadus pēc darījumu attiecību pārtraukšanas ar klientu.

9.5. Datu sniedzējs - datu subjekts.

9.6. Datu saņēmēju grupas: VRK Travel aģentūra, VRK Travel oerators,VRK Travel pakalpojumu starpnieki (ja darbība tiek veikta, izmantojot to pakalpojumus), Vīzu centri konsulātos un vēstniecībās, aviobiļešu tirdzniecības aģentūras, viesnīcas un citas iestādes saskaņā ar līgumu ar VRK Travel tikai ar nosacījumu, ka esat devis atsevišķu piekrišanu tam.

9.7. Dati var tikt sniegti trešajām valstīm tikai gadījumā, ja Jūsu ceļojuma pasūtījums skar kādu trešo valsti vai pasūtījuma izpildē ir iesaistīts partneris (korespondents) no kādas trešās valsts.

10. MĒRĶIS: Atbalstīt un administrēt attiecības ar klientiem, novērst strīdus un apkopot pierādījumus.

10.1. Personas dati tiek apstrādāti šādam mērķim, lai:

10.1.1. aizsargātu klienta un/vai VRK Travel intereses;

10.1.2. novērstu strīdus, nodrošinātu pierādījumus par darījuma saziņu ar klientu (korespondence);

10.1.3. veiktu kvalitātes novērtējumu un nodrošinātu VRK Travel sniegto pakalpojumu kvalitāti;

10.1.4. ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, lai veiktu pasākumus pēc klienta pieprasījuma.

10.2. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, maksājuma konta izraksti, korespondence ar klientu.

10.3. Datu glabāšanas periods: 5 gadus pēc darījumu attiecību pārtraukšanas ar klientu.

10.4. Datu sniedzēji - datu subjekts.

10.5. Datu saņēmēji: dati šim nolūkam netiek sniegti citām personām.

11. Klienta informēšana par pakalpojumiem. Personas dati šim nolūkam tiek apstrādāti, lai informētu klientu par VRK Travel sniegtajiem pakalpojumiem, to cenām, īpašībām, ar klientu noslēgto līgumu noteikumu izmaiņām, lai nosūtītu sistēmas un citus ziņojumus saistībā ar sniegtajiem VRK Travel pakalpojumiem.

11.1. Šim nolūkam var tikt apstrādāti šādi personas dati: e-pasta adrese, tālruņa numurs.

11.2. Datu subjekts apstiprina, ka viņš/viņa ir informēts par to, ka šādi ziņojumi ir nepieciešami ar klientu noslēgtā ceļojuma pakalpojuma līguma un/vai tā pielikumu izpildei un netiek uzskatīti par tiešā mārketinga ziņojumiem.

11.3. Datu glabāšanas periods: 5 mēnešus pēc darījumu attiecību pārtraukšanas ar klientu.

11.4. Datu sniedzēji - datu subjekts.

11.5. Datu saņēmēji: dati šim nolūkam netiek sniegti citām personām.

12. Tiešais mārketings. Šim nolūkam personas dati tiek apstrādāti, lai sniegtu klientam piedāvājumus par VRK Travel sniegtajiem pakalpojumiem.

12.1. Šim nolūkam var tikt apstrādāti šādi personas dati: e-pasta adrese, tālruņa numurs.

12.2. Ar šo dokumentu Jūs apstiprināt, ka esat informēts par to, ka iepriekš minētie dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos un ka Jums ir tiesības jebkurā laikā nepiekrist un iebilst pret savu personas datu izmantošanu šim nolūkam, informējot VRK Travel par to rakstveidā uz e-pastu: info@vrktravel.com. Ziņojumā ir jānorāda personas datu subjekta pilns vārds un e-pasta adrese.

12.3. Datu glabāšanas periods: 36 mēnešus pēc darījuma attiecību ar klientu pārtraukšanas vai līdz brīdim, kad klients iebilst pret datu apstrādi šim nolūkam.

12.4. Datu sniedzēji- datu subjekts.

12.5. Datu saņēmēji: Dati netiek sniegti citām personām.

13. Visi Jūsu personas dati, kas apkopoti iepriekš minētajiem mērķiem, izņemot vārdu, uzvārdu, personas kodu, Jūsu personu apliecinošā dokumenta numuru un precīzu dzīvesvietas adresi, var tikt apstrādāti statistiskās analīzes nolūkā. Šim nolūkam personas dati tiek apstrādāti tā, ka, iekļaujot tos statistiskās analīzes apjomā, nav iespējams identificēt konkrētos datu subjektus. Jūsu personas datu apkopošana statistiskās analīzes nolūkā balstās uz leģitīmu interesi analizēt, uzlabot un attīstīt veikto darbību. Informējam Jūs par to, ka Jums ir tiesības jebkurā laikā un jebkādā veidā nepiekrist un iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi šim nolūkam, informējot par to VRK Travel. Taču VRK Travel var turpināt apstrādāt datus statistikas nolūkos, ja tas pierāda, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu leģitīmu iemeslu dēļ, kas pārsniedz datu subjekta intereses, tiesības un brīvības, vai juridisku prasību izveidošanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

14. Personas dati, kas apkopoti šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem, nedrīkst tikt apstrādāti tādā veidā, kas nav savienojami ar šiem leģitīmajiem mērķiem vai likumīgām prasībām.

15. Visa iepriekš minētā personīgā informācija, kas veido personas datus, nedrīkst tikt nosūtīta kādām trešajām pusēm bez Jūsu piekrišanas, izņemot gadījumus, kad to pieprasa piemērojamais likums, vai pakalpojumu sniegšanas nolūkā (piemēram, nepieciešamā informācija tiek nosūtīta kopā ar Jūsu maksājumu).

16. Es piekrītu, ka mani iepriekš minētie dati tiks sniegti un saņemti ar VRK Travel izmantotā programmatūras rīka vai tā pilnvarotā pārstāvja palīdzību, kā arī ar citu līdzekļu un trešo personu, ar kurām VRK Travel ir noslēgusi personas datu apstrādes līgumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, palīdzību.

Nepilngadīgu personu datu apstrāde

17. Nepilngadīga persona, kas nav sasniegusi 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu un vēlas izmantot VRK Travel maksājumu pakalpojumus, sniedz sava pārstāvja (tēva/mātes/likumīgā aizbildņa) rakstveida piekrišanu saistībā ar viņa/viņas personas datu apstrādi.

Tiesības piekļūt, labot, dzēst savus personas datus un tiesības ierobežot datu apstrādi

18. Jums ir šādas tiesības:

18.1. TIESĪBAS PIEKĻŪT DATIEM: saņemt informāciju par to, vai VRK Travel apstrādā vai neapstrādā Jūsu personas datus, un gadījumā, ja tā notiek, piekļūt VRK Travel apstrādātajiem personas datiem un saņemt informāciju par to, kādi personas dati un no kādiem avotiem tiek apkopoti, kādi ir apstrādes mērķi, saņēmēji, kam personas dati ir tikuši vai var tikt sniegti; saņemt no VRK Travel esošo apstrādāto personas datu kopiju saskaņā ar piemērojamo likumu. Pēc Jūsu rakstveida pieprasījuma saņemšanas VRK Travel likumdošanā noteiktā laika periodā ir jāsniedz pieprasītie dati rakstveidā vai jānorāda atteikuma iemesls. Reizi kalendārajā gadā dati ir jāsniedz bez maksas, bet pārējos gadījumos atlīdzība var tikt noteikta tādā apmērā, kas nepārsniedz datu sniegšanas izmaksas.

18.2. TIESĪBAS LABOT: ja Jūsu VRK Travel apstrādātie dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, Jūs varat vērsties pie VRK Travel ar lūgumu labot nepareizos vai neprecīzos datus vai pabeigt nepilnīgos personas datus, VRK Travel mājaslapas attiecīgajā sadaļā.

18.3. TIESĪBAS TIKT AIZMIRSTAM: pieprasīt izbeigt datu apstrādi (dzēst datus) gadījumā, ja datu subjekts atsauc savu piekrišanu, pamatojoties uz kuru apstrāde tika veikta, vai personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar tiem mērķiem, kādiem tie tika apkopoti, vai personas dati ir bijuši nelikumīgi apstrādāti, vai personas datiem ir jābūt dzēstiem, lai ievērotu likumīgo prasību. Rakstveida paziņojums par iebildumu personas datu apstrādei ir personīgi jāiesniedz VRK Travel, nosūtot pa pastu vai ar elektronisko saziņas līdzekļu palīdzību. Ja Jūsu iebildumam ir likumīgs pamats, VRK Travel pēc pieprasījuma pārbaudes pārtrauks jebkādas Jūsu personas datu apstrādes darbības, izņemot likumā paredzētos gadījumus.

18.4. TIESĪBAS IEROBEŽOT APSTRĀDI: pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi, ja datu subjekts apstrīd personas datus, uz laika posmu, kas ļauj pārzinim pārbaudīt personas datu precizitāti; apstrāde ir nelikumīga un datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasa ierobežot to lietošanu.

18.5. TIESĪBAS IEBILST: tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga mērķiem;

18.6. vērsties pie uzraudzības iestādes ar prasību par savu personas datu apstrādi, ja uzskatāt, ka personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot piemērojamā likumdošanā noteiktās Jūsu tiesības un leģitīmās intereses;

18.7. sazināties ar datu pārzini un/vai datu aizsardzības speciālistu, lai īstenotu savas tiesības;

18.8. izmantot citas likumā noteiktās tiesības.

19. Jūs varat nosūtīt savu pieprasījumu piekļūt, labot vai iebilst pret datu apstrādi pa e-pastu uz: info@vrktravel.com. Personai, kura iesniedz pieprasījumu, ir skaidri jānorāda savs pilns vārds.

Trešo pušu tīmekļa vietnes

20. VRK Travel nav atbildīga par Klienta privātuma aizsardzību trešo pušu tīmekļa vietnēs pat gadījumos, ja klients ir piekļuvis šīm tīmekļa vietnēm ar šajā tīmekļa vietnē norādīto saišu palīdzību. VRK Travel iesaka uzzināt par katras VRK Travel nepiederošās tīmekļa vietnes privātuma politikām.

Logotipu izmantošana

21. Klients, izmantojot VRK Travel pakalpojumus biznesa mērķu un profesionālo interešu labā, piekrīt, ka VRK Travel var izmantot tā vārdu un/vai logotipu tiešā mārketinga mērķiem (piemēram, norādot, ka klients izmanto VRK Travel sniegtos pakalpojumus).

Informācijas drošības nodrošināšana

22. VRK Travel mērķis ir nodrošināt augstāko drošības līmeni visai no Klienta un publiskām datu datnēm saņemtajai informācijai. Lai aizsargātu šo informāciju no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas, kopēšanas, nejaušas vai nelikumīgas dzēšanas, grozīšanas vai izpaušanas, kā arī no jebkāda nesankcionētas apstrādes veida, VRK Travel izmanto atbilstošus juridiskus, administratīvus, tehniskus un fiziskus drošības pasākumus.

Nobeiguma noteikumi

23. Šo Privātuma politiku regulē Latvijas Republikas likumi. Visi strīdi saistībā ar Privātuma politikas noteikumiem tiek risināti ar pārrunu palīdzību, un gadījumā, ja pusēm neizdodas atrisināt strīdu ar pārrunu palīdzību, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā.

24. Šajos noteikumos izmantotais termins „šī tīmekļa vietne“ tiek saprasta kā atsauce uz www.vrktravel.com.